หน่วยงาน ภาค จังหวัด หัวข้อ วันที่
เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง พร้อมติดตั้ง หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2565
สำนักงานเทศบาลตำบลเพชรพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2565
องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจาเละ(เมืองโบราณยะรัง) หมู่ที่ ๔ ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2565
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ภาคใต้ กระบี่ ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ ให้แก่โรงเรียนสังกัด สพฐ. และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2565
องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา ภาคใต้ ตรัง ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับผสมสารเคมีพ่นหมอกควันตามโครงการป้องกันและกำจัดโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2565
เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กซอยมาลาตี หมู่ที่ 12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30  มิถุนายน  2565