หน่วยงาน ภาค จังหวัด หัวข้อ วันที่
องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ยางรถยนต์ ขนาด ๘๒๕-๑๖ สำหรับรถยนต์ทะเบียน ๘๐ ๕๑๒๘ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  สิงหาคม  2564
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ภาคใต้ พังงา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  สิงหาคม  2564
องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ ภาคใต้ ชุมพร จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอย 2 (ช่วงที่ 3) หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  สิงหาคม  2564
องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ ภาคใต้ ชุมพร จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอย 3 (ช่วงที่ 3) หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  สิงหาคม  2564
องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ ภาคใต้ ชุมพร จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอย 5 หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  สิงหาคม  2564
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็ก แบบ ๒ บาน) จำนวน ๒ ตู้ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  สิงหาคม  2564