หน่วยงาน ภาค จังหวัด หัวข้อ วันที่
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ภาคใต้ ชุมพร ซื้อกระดาษแบบพิมพ์และตลับผ้าหมึก จำนวน 6 รายการตามโครงการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  ตุลาคม  2564
องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  ตุลาคม  2564
เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ซ่อมคอมพิวเตอร์ เลขครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๕๙ ๐๐๗๗ (กองสาธารณสุข ฯ)  12  ตุลาคม  2564
เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ จ้างตกแต่งพระบรมฉายาลักษณ์บริเวณหน้าอาคารสำนักงานพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  ตุลาคม  2564
เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.80055 สายสากล หมู่ที่ 1 ตำบลท่ายาง ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 480 เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,400 ตารางเมตร) โดยวิธีคัดเลือก  12  ตุลาคม  2564
เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกสำรวจแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำเดือน ตุลาคม 2564 (นายเฉลิมศักดิ์ นุ่นทิพย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  ตุลาคม  2564