Change Language Thai English
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP กรมบัญชีกลาง
ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Call Center : 0-2270-6400
E-mail : opm@cgd.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลลำภีดูทั้งหมด
แผนการ
จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ
ราคากลาง
ร่างเอกสารประกวดราคา
(e-Bidding)
และร่างเอกสารซื้อ
หรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
ประกาศ
เชิญชวน

ประกาศรายชื่อผู้ชนะ
การเสนอราคา
/ประกาศผู้ได้รับ
การคัดเลือก

ยกเลิกประกาศ
เชิญชวน
ยกเลิกประกาศรายชื่อ
ผู้ชนะการเสนอราคา
/ประกาศผู้ได้รับ
การคัดเลือก
เปลี่ยนแปลง
ประกาศเชิญชวน
เปลี่ยนแปลงประกาศ
รายชื่อผู้ชนะ
การเสนอราคา

การเชื่อมโยงประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP ไปยังเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี
(e-Government Procurement : e-GP)
 
หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี
หมวดหมู่ :   : ดูทั้งหมด

ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2565
2 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ ๒ บาน) จำนวน ๑ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2565
3 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษาฯ) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2565
4 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2565
5 ซื้อมิเตอร์น้ำ ขนาด ๑/๒ นิ้ว จำนวน ๑๕ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มิถุนายน  2565
6 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ขวดบรรจุ ๑ ซีซี พร้อมอุปกรณ์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มิถุนายน  2565
7 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด ๑๕,๐๐๐ บีทียู) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2565
8 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนสายปลายคลอง หมู่ที่ ๓ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2565
9 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนบริเวณคอสะพานสายบางปลิง - ทางหลวง ๔๒๔๐ หมู่ที่ ๕ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2565
10 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายขุมขุด หมู่ที่ ๔ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มิถุนายน  2565
11 วัสดุสำนักงาน (สป.) จำนวน ๑๑ รายการ  6  มิถุนายน  2565
12 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายตาเดือน หมู่ที่ ๓ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6  มิถุนายน  2565
13 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  มิถุนายน  2565
14 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักงานปลัด) จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤษภาคม 2565
15 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบางปรุ-ปลายคลอง หมู่ที่ ๓ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2565
16 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ท่อ ๑๐๐x๑๐๐ มอก. ชั้น ๓) จำนวน ๑๔ ท่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2565
17 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา ฯ) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤษภาคม 2565
18 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2565
19 จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลำภี ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 1/2565 จำนวน 47 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2565
20 จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 1/2565 ตามโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลลำภี จำนวน 19 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2565
21 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักงานปลัด) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2565
22 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องปริ้นเตอร์) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2565
23 จ้างเหมาขุดลอกฝายคลองลำภี หมู่ที่ ๔ ตำบลลำภี ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๙๗๖.๙๘ ลบ.ม รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ลำภี กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2565
24 จ้างขุดลอกฝายคลองช้างนอน หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 เมษายน 2565
25 ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (นั่งร้านเหล็ก ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า ๑.๗๐ เมตร) จำนวน ๖ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2565
26 ซื้อเครื่องอุปโภค-บริโภค (ถุงยังชีพ) ให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อน จำนวน ๑๖ ครัวเรือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มีนาคม 2565
27 ซื้อยางรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค-๕๓๒๔ พร้อมเปลี่ยน (ยาง LLIT ๒๖๕-๗๐-๑๖ Lion Sport A/T) จำนวน ๔ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2565
28 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์ ยี่ห้อ Samsung Proxpress รุ่น M๔๐๗๐FR หมายเลขครุภัณฑ์ สป. ๔๘๔-๕๘-๐๐๐๘ ) จำนวน ๓ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2565
29 ซื้อเครื่องอุปโภค-บริโภค (ถุงยังชีพ) ให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อน จำนวน ๒๐ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2565
30 ซื้อเครื่องอุปโภค-บริโภค (ถุงยังชีพ) จำนวน ๒๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2565
31 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำภี (กั้นห้องนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำภี) จำนวน ๑ ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2565
32 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข - 2368 พังงา) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กุมภาพันธ์ 2565
33 จ้างเหมาออกแบบจัดทำป้ายไวนิล (กองการศึกษาฯ) จำนวน ๑๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กุมภาพันธ์ 2565
34 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สป.) จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กุมภาพันธ์ 2565
35 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง ) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กุมภาพันธ์ 2565
36 จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อส่งน้ำฝายคลองช้างนอน หมู่ที่ 3 บ้านช้างนอน ตำบลลำภี วางท่อส่งน้ำ ยาว 1,670 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีคัดเลือก  13 มกราคม 2565
37 เช่าเต็นท์, โต๊ะ ,เก้าอี้ และอุปกรณ์แสงสว่าง ตามโครงการตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2564
38 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ธันวาคม 2564
39 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 ธันวาคม 2564
40 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กศ.) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ธันวาคม 2564
41 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องปริ้นท์) จำนวน ๓ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ธันวาคม 2564
42 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  29 พฤศจิกายน 2564
43 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤศจิกายน 2564
44 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ใช้ในงานประปา) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤศจิกายน 2564
45 ซื้อคู่มือปฏิบัติงานสำหรับคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาหรือผู้บริหารท้องถิ่น จำนวน ๖๓ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤศจิกายน 2564
46 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤศจิกายน 2564
47 ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์การเลือกตั้ง (ใช้ในหน่วยเลือกตั้ง) จำนวน ๓๖ รายการ เพื่อใช้งานในโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤศจิกายน 2564
48 จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน สำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลำภี ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ จำนวนนักเรียน ๕๒ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ตุลาคม 2564
49 จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ ตามโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลลำภี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ตุลาคม 2564
50 จ้างเหมาเวรยามที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำภี เพื่อรักษาความปลอดภัยและดูแลทรัพย์สิน ของทางราชการ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำภี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ตุลาคม 2564
51 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง ) จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ตุลาคม 2564
52 จ้างเหมาตัดหญ้าไหล่ทางถนนในหมู่บ้าน ๑. สายเชียวหลอด-ตีนเป็ด หมู่ที่ ๕-๒ จำนวน ๓๙,๑๒๐ ตร.ม ๒. สายบางปลิง-ผัง ๕ หมู่ที่ ๕ จำนวน ๑๔,๒๘๐ ตร.ม ๓. สายบางปอม-ในสวน หมู่ที่ ๕ จำนวน ๒๔,๖๐๐ ตร.ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2564
53 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกสายบางปุย หมู่ที่ ๖ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2564
54 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓๓ รายการ เพื่อใช้ในงานปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2564
55 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2564
56 ซื้อวัสดุพร้อมอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้โรงเรียนอนุบาล จำนวน ๒๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
57 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชลประทาน ๒ หมู่ที่ ๑ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
58 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (งานกิจการประปา) จำนวน ๑๙ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2564
59 ซื้อโครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนอนุบาลลำภี ปีการศึกษา ๒๕๖๔ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
60 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบางปรุ- แพรกขวา หมู่ที่ ๗ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
61 ซื้อวัสดุพร้อมอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนอนุบาลลำภี ตาม โครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนอนุบาลลำภี จำนวน ๑๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
62 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบางปุย หมู่ที่ ๖ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
63 ซื้อมิเตอร์น้ำ ขนาด ๑/๒ นิ้ว จำนวน ๒๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2564
64 ซื้อซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA) จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2564
65 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำภีเชื่อมต่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลำภี หมู่ที่ ๕ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2564
66 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (พัดลมติดผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๖ นิ้ว) จำนวน ๒๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2564
67 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนหินคลุกสายปลายภี หมู่ที่ ๔ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2564
68 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะพับอเนกประสงค์ หน้าโฟเมก้า ขาเหล็กชุบโครเมี่ยม) จำนวน ๑๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2564
69 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษาฯ) จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2564
70 จัดซื้อวัสดุทางการศึกษา จำนวน ๒๒ รายการ ตามโครงการสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลลำภี  3 กันยายน 2564
71 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษาฯ) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2564
72 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (สำนักงานปลัด) จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2564
73 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษาฯ) จำนวน ๓๒ รายกากร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2564
74 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA) จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2564
75 ซื้อวัสดุสำนักงาน (เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2564
76 ซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน ๖๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2564
77 วัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน ๔ รายการ  10 สิงหาคม 2564
78 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อส่งน้ำฝายคลองช้างนอน หมู่ที่ 3 บ้านช้างนอน ตำบลลำภี วางท่อส่งน้ำ ยาว 1,670 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา  10 สิงหาคม 2564
79 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน (โรงเรียนอนุบาลลำภี, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กรกฎาคม 2564
80 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน (โรงเรียนอนุบาลลำภี, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓  20 กรกฎาคม 2564
81 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน (โรงเรียนอนุบาลลำภี, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓  20 กรกฎาคม 2564
82 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปลายภี หมู่ที่ ๔ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2564
83 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  16 กรกฎาคม 2564
84 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2564
85 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กรกฎาคม 2564
86 ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (เครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2564
87 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองการศึกษาฯ) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2564
88 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2564
89 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2564
90 จ้างเหมาโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลลำภี ประจำปี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2564
91 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ขวดบรรจุ ๑ ซีซี พร้อมอุปกรณ์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2564
92 จ้างเหมาโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลำภี ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2564
93 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ชุดโซฟา) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  มิถุนายน  2564
94 ซื้อวัสดุสำนักงาน (เก้าอี้พลาสติกมีพนักพิง) จำนวน ๕๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2564
95 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสุสานรางแปด ทำการซ่อมแซมโดยการเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๒ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤษภาคม 2564
96 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ หมู่ที่ ๑ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤษภาคม 2564
97 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ใช้ในงานประปา) จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤษภาคม 2564
98 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทรายขาว หมู่ที่ ๒ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2564
99 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเจริญการ ๑ หมู่ที่ ๓ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤษภาคม 2564
100 จ้างเหมาโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านสี่เจ้า หมู่ที่ ๖ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2564
101 จ้างเหมาโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านบางปอม หมู่ที่ ๕ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2564
102 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษาฯ) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 เมษายน 2564
103 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กอองช่าง ) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2564
104 ซื้อวัสดุกีฬา (ลูกฟุตบอล) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2564
105 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๓๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2564
106 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักงานปลัด) จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2564
107 จ้างจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายคลองงา หมู่ที่ ๕ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2564
108 จ้างจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปลายภี หมู่ที่ ๔ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2564
109 จ้างเหมาซ่อมแซมท่อระบายน้ำถนนสายคลองสี่ หมู่ที่ ๕ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2564
110 จ้างเหมาซ่อมแซมปั้มสูบน้ำ จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กุมภาพันธ์ 2564
111 จ้างเหมาโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กุมภาพันธ์ 2564
112 จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมพื้นสะพานข้ามคลองบางปอม หมู่ที่ ๕ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กุมภาพันธ์ 2564
113 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ปรับปรุงด้วยยางธรรมชาติ บ้านเชี่ยวหลอด-บ้านตีนเป็ด หมู่ที่ 5-2 ตำบลลำภี จำนวน 2 ช่วง งาน Pavement In - Place Recycling พื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,976 ตารางเมตร งาน Natural Rubber Modified Asphat Concrete  3 กุมภาพันธ์ 2564
114 จ้างจ้างเหมาออกแบบพร้อมจัดทำป้ายไวนิลการเปิดรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ จำนวน ๑๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กุมภาพันธ์ 2564
115 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓  26 มกราคม 2564
116 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2564
117 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2564
118 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบัสรับ-ส่งนักเรียน เป็นรถโดยสาร ชนิด 6 ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 26 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  8 มกราคม 2564
119 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ปรับปรุงด้วยยางธรรมชาติ บ้านเชี่ยวหลอด-บ้านตีนเป็ด หมู่ที่ 5-2 ตำบลลำภี จำนวน 2 ช่วง งาน Pavement In - Place Recycling พื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,976 ตารางเมตร งาน Natural Rubber Modified Asphat Concrete  7 มกราคม 2564
120 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบางตอใน หมู่ที่ ๓ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2564
121 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ปรับปรุงด้วยยางธรรมชาติ บ้านเชี่ยวหลอด-บ้านตีนเป็ด หมู่ที่ 5-2 ตำบลลำภี จำนวน 2 ช่วง งาน Pavement In - Place Recycling พื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,976 ตารางเมตร งาน Natural Rubber Modified Asphat Concrete  7 มกราคม 2564
122 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายป่าชุมชน หมู่ที่ ๔ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2564
123 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ปรับปรุงด้วยยางธรรมชาติ บ้านเชี่ยวหลอด-บ้านตีนเป็ด หมู่ที่ 5-2 ตำบลลำภี จำนวน 2 ช่วง งาน Pavement In - Place Recycling พื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,976 ตารางเมตร งาน Natural Rubber Modified Asphat Concrete  28 ธันวาคม 2563
124 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2563
125 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สป.) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ธันวาคม 2563
126 ซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ (กองช่าง) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ธันวาคม 2563
127 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องปริ้นท์) จำนวน ๓ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ธันวาคม 2563
128 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓  23 พฤศจิกายน 2563
129 จ้างเหมาซ่อมแซมการกัดเซาะคอสะพานข้ามคลองบางคลองใหญ่ หมู่ที่ ๕ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤศจิกายน 2563
130 จ้างเหมาโครงการประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลำภี ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2563
131 จ้างเหมาโครงการประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลลำภี ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2563
132 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบัสรับ-ส่งนักเรียน เป็นรถโดยสาร ชนิด 6 ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 26 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  12 พฤศจิกายน 2563
133 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบัสรับ-ส่งนักเรียน เป็นรถโดยสาร ชนิด 6 ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 26 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  12 พฤศจิกายน 2563
134 จ้างซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหายจากอุทกภัย จำนวน ๕ สายทาง ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤศจิกายน 2563
135 จ้างเหมาเวรยามที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำภี เพื่อรักษาความปลอดภัยและดูแลทรัพย์สินของทางราชการ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำภี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤศจิกายน 2563
136 จ้างเหมาเวรยามที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำภี เพื่อรักษาความปลอดภัยและดูแลทรัพย์สิน ของทางราชการ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำภี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤศจิกายน 2563
137 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา ฯ ) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ตุลาคม 2563
138 ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ปรับปรุงด้วยยางธรรมชาติ บ้านเชี่ยวหลอด-บ้านตีนเป็ด หมู่ที่ 5-2 ตำบลลำภี จำนวน 2 ช่วง งาน Pavement In - Place Recycling พื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,976 ตารางเมตร งาน Natural Rubber Modified Asphat Concrete พื้นที่รวมไม่น้อยกกว่า  7 ตุลาคม 2563
139 จ้างบรรจุถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ABC ขนาด ๑๕ ปอนด์ ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลลำภี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 ตุลาคม 2563
140 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงและต่อเติมโรงเรียนอนุบาลลำภี หมู่ที่ ๕ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กันยายน 2563
141 จ้างเหมาบริการรถโดยสารไม่ประจำทาง จำนวน ๑ คันๆ ละไม่น้อยกว่า ๔๕ ที่นั่ง พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง ตามโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.ลำภี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2563
142 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกไฮโดรลิคพร้อมกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๐๗๓ พังงา ) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2563
143 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายตีนเป็ด-ปลายบางหิน หมู่ที่ 3 บ้านช้างนอน ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2563
144 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงและซ่อมแซมระบบประหมู่บ้าน (ติดตั้งถังกรองสนิมเหล็กระบบประปาขุมตาโฉม) หมู่ที่ ๕ ตำบลลำภี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2563
145 จ้างเหมาโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบริเวณที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี หมู่ที่ ๕ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
146 ซื้อยางรถบัสรับ-ส่งนักเรียน พร้อมเปลี่ยน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
147 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑ รายการ  11 กันยายน 2563
148 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2563
149 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓  26 สิงหาคม 2563
150 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓  26 สิงหาคม 2563
151 ซื้อสื่อพัฒนาการสำหรับเด็ก เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนอนุบาล ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2563
152 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักงานปลัด) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2563
153 จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายปลายภี หมู่ที่ 4 ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 สิงหาคม 2563
154 จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายปลายภี หมู่ที่ ๔ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 สิงหาคม 2563
155 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2563
156 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักงานปลัด) จำนวน ๒๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2563
157 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษาฯ) จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2563
158 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษาฯ) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2563
159 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๓๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 สิงหาคม 2563
160 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กรกฎาคม 2563
161 จ้างเหมาซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี และโรงเรียนอนุบาลลำภี หมู่ที่ ๕ ตำบลลำภี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กรกฎาคม 2563
162 ซื้อเครื่องเสียงแบบพกพาพร้อมไมโครโฟน จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2563
163 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2563
164 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2563
165 เหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกไฮโดรลิคพร้อมกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๐๗๓ พังงา ) จำนวน ๓ รายการ  29  มิถุนายน  2563
166 จ้างเหมาโครงการประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลำภี ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2563
167 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลลำภี จำนวน ๓๑ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2563
168 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ใช้ในงานประปา) จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2563
169 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2563
170 จ้างจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุกสายทำนบดินคลองห้าง หมู่ที่ ๗ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มิถุนายน  2563
171 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2563
172 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์ ยี่ห้อ Samsung Proxpress รุ่น M๔๐๗๐FR) จำนวน ๓ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2563
173 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ปรับปรุงด้วยยางธรรมชาติ) โดยวิธี PAVEMENTIN-PLACE RECYCLING หมู่ที่ ๕-๒ บ้านเชี่ยวหลอด-บ้านตีนเป็ด ตำบลลำภี จำนวน ๒ ช่วง พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๔,๐๘๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส  15 พฤษภาคม 2563
174 จ้างเหมาถ่ายเอกสารคู่มือการฝึกอบรม (ถ่ายเอกสารแบบหน้า-หลัง จำนวน 144 หน้า) พร้อมเข้าเล่มแบบสันกระดูกงู จำนวน ๕๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤษภาคม 2563
175 ซื้อเครื่องอุปโภค-อุปโภค (ถุงยังชีพ) จำนวน ๓๗๓ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2563
176 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ปรับปรุงด้วยยางธรรมชาติ) โดยวิธี PAVEMENTIN-PLACE RECYCLING หมู่ที่ ๕-๒ บ้านเชี่ยวหลอด-บ้านตีนเป็ด ตำบลลำภี จำนวน ๒ ช่วง พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๔,๐๘๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส  27 เมษายน 2563
177 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ปรับปรุงด้วยยางธรรมชาติ) โดยวิธี PAVEMENTIN-PLACE RECYCLING หมู่ที่ ๕-๒ บ้านเชี่ยวหลอด-บ้านตีนเป็ด ตำบลลำภี จำนวน ๒ ช่วง พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๔,๐๘๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส  24 เมษายน 2563
178 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 เมษายน 2563
179 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ปรับปรุงด้วยยางธรรมชาติ) โดยวิธี PAVEMENTIN-PLACE RECYCLING หมู่ที่ ๕-๒ บ้านเชี่ยวหลอด-บ้านตีนเป็ด ตำบลลำภี จำนวน ๒ ช่วง พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๔,๐๘๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส  23 เมษายน 2563
180 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 เมษายน 2563
181 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนสายเกาะต้นยวน หมู่ที่ 2 ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 เมษายน 2563
182 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา ฯ) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2563
183 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเส้นทางท่องเที่ยว ถนนสายบางปรุ - น้ำตกช้างนอน หมู่ที่ ๓ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9 เมษายน 2563
184 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 เมษายน 2563
185 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 เมษายน 2563
186 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ปรับปรุงด้วยยางธรรมชาติ) โดยวิธี PAVEMENTIN-PLACE RECYCLING หมู่ที่ ๕-๒ บ้านเชี่ยวหลอด-บ้านตีนเป็ด ตำบลลำภี จำนวน ๒ ช่วง พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๔,๐๘๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส  1 เมษายน 2563
187 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะพับอเนกประสงค์ หน้าโฟเมก้า ขาเหล็กชุบโครเมี่ยม) จำนวน ๒๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2563
188 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ปรับปรุงด้วยยางธรรมชาติ) โดยวิธี PAVEMENTIN-PLACE RECYCLING หมู่ที่ ๕-๒ บ้านเชี่ยวหลอด-บ้านตีนเป็ด ตำบลลำภี จำนวน ๒ ช่วง พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๔,๐๘๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส  31 มีนาคม 2563
189 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ปรับปรุงด้วยยางธรรมชาติ) โดยวิธี PAVEMENTIN-PLACE RECYCLING หมู่ที่ ๕-๒ บ้านเชี่ยวหลอด-บ้านตีนเป็ด ตำบลลำภี จำนวน ๒ ช่วง พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๔,๐๘๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส  31 มีนาคม 2563
190 จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนสายร่วมใจ หมู่ที่ ๗ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2563
191 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ปรับปรุงด้วยยางธรรมชาติ) โดยวิธี PAVEMENTIN-PLACE RECYCLING หมู่ที่ 5-2 บ้านเชี่ยวหลอด-บ้านตีนเป็ด ตำบลลำภี จำนวน 2 ช่วง พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 14,080 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส  27 มีนาคม 2563
192 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ปรับปรุงด้วยยางธรรมชาติ) โดยวิธี PAVEMENTIN-PLACE RECYCLING หมู่ที่ 5-2 บ้านเชี่ยวหลอด-บ้านตีนเป็ด ตำบลลำภี จำนวน 2 ช่วง พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 14,080 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส  27 มีนาคม 2563
193 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเส้นทางท่องเที่ยว ถนนสายบางปรุ - น้ำตกช้างนอน หมู่ที่ ๓ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 มีนาคม 2563
194 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเส้นทางท่องเที่ยว ถนนสายบางปรุ - น้ำตกช้างนอน หมู่ที่ ๓ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 มีนาคม 2563
195 โครงการปรับปรุงเส้นทางท่องเที่ยว ถนนสายบางปรุ ? น้ำตกช้างนอน หมู่ที่ ๓ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา  24 มีนาคม 2563
196 ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ จำนวน ๖ รายการ ตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2563
197 จ้างเหมาโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มีนาคม 2563
198 จ้างเหมาโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2563
199 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเกาะต้นยวน หมู่ที่ ๒ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2563
200 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบางอ้อย หมู่ที่ ๑ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2563
201 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (ปั้มสูบน้ำแบบจุ่มใต้น้ำ (Submersibie) ขนาด ๒ แรงม้า ๒๒๐ โวลท์ ) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มีนาคม 2563
202 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มีนาคม 2563
203 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข - ๒๓๖๘ พังงา ) จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มีนาคม 2563
204 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ใช้ในงานประปา) จำนวน ๔๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มีนาคม 2563
205 ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ จำนวน ๙ รายการ เพื่อใช้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง จึงขออนุมัติจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ ดังกล่าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มีนาคม 2563
206 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2563
207 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายสี่เจ้า-บางปอม หมู่ที่ ๖ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2563
208 ซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติไฟเบอร์กลาส (โครงการติดตั้งป้ายซุ้มเฉลิมพระเกียรติ) พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2563
209 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2563
210 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค - ๕๓๒๔ พังงา) จำนวน ๔ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2563
211 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค-๕๓๒๔ พังงา ) จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2563
212 จ้างเหมาติดตั้งฟิล์มกรองแสงเต็มบาน (รถบรรทุกเครนไฮโดรลิคพร้อมกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๐๗๓ พังงา) จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2563
213 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2563
214 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ( ยางรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข-๒๓๖๘ พังงา) จำนวน ๔ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2563
215 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกสายชลประทาน หมู่ที่ ๑ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กุมภาพันธ์ 2563
216 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบางไม้พุก หมู่ที่ ๑ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กุมภาพันธ์ 2563
217 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กุมภาพันธ์ 2563
218 จ้างเหมาโครงการขยายท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กุมภาพันธ์ 2563
219 โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ปรับปรุงด้วยยางธรรมชาติ) โดยวิธี PAVEMENTIN-PLACE RECYCLING หมู่ที่ ๕-๒ บ้านเชี่ยวหลอด-บ้านตีนเป็ด ตำบลลำภี จำนวน ๒ ช่วง พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๔,๐๘๐ ตารางเมตร  4 กุมภาพันธ์ 2563
220 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน โดยวิธีคัดเลือก  4 กุมภาพันธ์ 2563
221 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561  4 กุมภาพันธ์ 2563
222 โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณที่ทำการ อบต. ลำภี  4 กุมภาพันธ์ 2563
223 สื่อพร้อมอุปกรณ์เพื่อพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนอนุบาลลำภี  4 กุมภาพันธ์ 2563
224 โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ปรับปรุงด้วยยางธรรมชาติ) โดยวิธี PAVEMENTIN-PLACE RECYCLING หมู่ที่ ๕-๒ บ้านเชี่ยวหลอด-บ้านตีนเป็ด ตำบลลำภี จำนวน ๒ ช่วง พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๔,๐๘๐ ตารางเมตร  4 กุมภาพันธ์ 2563
225 ซื้อโทรทัศน์แอลอีดี แบบ Smart TV ขนาด ๕๕ นิ้ว พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มกราคม 2563
226 ซื้อวัสดุกีฬา (ลูกฟุตบอลและตาข่ายประตูฟุตบอล) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มกราคม 2563
227 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๗ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มกราคม 2563
228 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองสี่ หมู่ที่ ๕ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มกราคม 2563
229 จ้างเหมาบริการรถโดยสาร ไม่ประจำทาง (รถตู้) หลังคาสูง จำนวน ๑ เที่ยว (ไป - กลับ) จำนวน ๓ คัน รวมที่นั่งไม่น้อยกว่า ๓๘ ที่นั่ง พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง ตามโครงการอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร อบต.ลำภี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2563
230 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องปริ้นท์) จำนวน ๓ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มกราคม 2563
231 จ้างเหมาโครงการตัดหญ้าไหล่ทางถนนลาดยางสายบ้านเชี่ยวหลอด-บ้านตีนเป็ด หมู่ที่ ๕-๒ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มกราคม 2563
232 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (งานกิจการประปา) จำนวน ๕๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2563
233 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2563
234 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์เลเซอร์) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2563
235 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปลายภี หมู่ที่ ๔ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2563
236 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักงานปลัด) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2563
237 ซื้อซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน จอขนาดไม่น้อยกว่า ๒๑ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มกราคม 2563
ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Call Center : 0-2270-6400
E-mail : opm@cgd.go.th
จำนวนคนเข้าชมเว็บไซด์ 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี
สงวนลิขสิทธิ์ 2564 ผู้พัฒนาระบบ
 
   Copyright © 2019. . All rights reserved. Powered by STS Group.