Change Language Thai English
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP กรมบัญชีกลาง
ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Call Center : 0-2270-6400
E-mail : opm@cgd.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลลำภีดูทั้งหมด
แผนการ
จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ
ราคากลาง
ร่างเอกสารประกวดราคา
(e-Bidding)
และร่างเอกสารซื้อ
หรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
ประกาศ
เชิญชวน

ประกาศรายชื่อผู้ชนะ
การเสนอราคา
/ประกาศผู้ได้รับ
การคัดเลือก

ยกเลิกประกาศ
เชิญชวน
ยกเลิกประกาศรายชื่อ
ผู้ชนะการเสนอราคา
/ประกาศผู้ได้รับ
การคัดเลือก
เปลี่ยนแปลง
ประกาศเชิญชวน
เปลี่ยนแปลงประกาศ
รายชื่อผู้ชนะ
การเสนอราคา

การเชื่อมโยงประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP ไปยังเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี
(e-Government Procurement : e-GP)
 
หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี
หมวดหมู่ :   : ดูทั้งหมด

ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 จ้างเหมาเวรยามที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำภี เพื่อรักษาความปลอดภัยและดูแลทรัพย์สิน ของทางราชการ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำภี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ตุลาคม 2564
2 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง ) จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ตุลาคม 2564
3 จ้างเหมาตัดหญ้าไหล่ทางถนนในหมู่บ้าน ๑. สายเชียวหลอด-ตีนเป็ด หมู่ที่ ๕-๒ จำนวน ๓๙,๑๒๐ ตร.ม ๒. สายบางปลิง-ผัง ๕ หมู่ที่ ๕ จำนวน ๑๔,๒๘๐ ตร.ม ๓. สายบางปอม-ในสวน หมู่ที่ ๕ จำนวน ๒๔,๖๐๐ ตร.ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2564
4 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกสายบางปุย หมู่ที่ ๖ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2564
5 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓๓ รายการ เพื่อใช้ในงานปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2564
6 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2564
7 ซื้อวัสดุพร้อมอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้โรงเรียนอนุบาล จำนวน ๒๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
8 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชลประทาน ๒ หมู่ที่ ๑ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
9 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (งานกิจการประปา) จำนวน ๑๙ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2564
10 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบางปรุ- แพรกขวา หมู่ที่ ๗ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
11 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบางปุย หมู่ที่ ๖ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
12 ซื้อวัสดุพร้อมอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนอนุบาลลำภี ตาม โครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนอนุบาลลำภี จำนวน ๑๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
13 ซื้อโครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนอนุบาลลำภี ปีการศึกษา ๒๕๖๔ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
14 ซื้อมิเตอร์น้ำ ขนาด ๑/๒ นิ้ว จำนวน ๒๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2564
15 ซื้อซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA) จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2564
16 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำภีเชื่อมต่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลำภี หมู่ที่ ๕ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2564
17 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (พัดลมติดผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๖ นิ้ว) จำนวน ๒๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2564
18 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนหินคลุกสายปลายภี หมู่ที่ ๔ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2564
19 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะพับอเนกประสงค์ หน้าโฟเมก้า ขาเหล็กชุบโครเมี่ยม) จำนวน ๑๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2564
20 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษาฯ) จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2564
21 จัดซื้อวัสดุทางการศึกษา จำนวน ๒๒ รายการ ตามโครงการสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลลำภี  3 กันยายน 2564
22 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษาฯ) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2564
23 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษาฯ) จำนวน ๓๒ รายกากร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2564
24 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (สำนักงานปลัด) จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2564
25 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA) จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2564
26 ซื้อวัสดุสำนักงาน (เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2564
27 ซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน ๖๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2564
28 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อส่งน้ำฝายคลองช้างนอน หมู่ที่ 3 บ้านช้างนอน ตำบลลำภี วางท่อส่งน้ำ ยาว 1,670 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา  10 สิงหาคม 2564
29 วัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน ๔ รายการ  10 สิงหาคม 2564
30 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน (โรงเรียนอนุบาลลำภี, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กรกฎาคม 2564
31 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน (โรงเรียนอนุบาลลำภี, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓  20 กรกฎาคม 2564
32 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน (โรงเรียนอนุบาลลำภี, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓  20 กรกฎาคม 2564
33 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปลายภี หมู่ที่ ๔ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2564
34 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2564
35 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  16 กรกฎาคม 2564
36 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กรกฎาคม 2564
37 ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (เครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2564
38 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองการศึกษาฯ) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2564
39 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2564
40 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2564
41 จ้างเหมาโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลลำภี ประจำปี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2564
42 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ขวดบรรจุ ๑ ซีซี พร้อมอุปกรณ์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2564
43 จ้างเหมาโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลำภี ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2564
44 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ชุดโซฟา) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  มิถุนายน  2564
45 ซื้อวัสดุสำนักงาน (เก้าอี้พลาสติกมีพนักพิง) จำนวน ๕๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2564
46 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสุสานรางแปด ทำการซ่อมแซมโดยการเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๒ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤษภาคม 2564
47 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ หมู่ที่ ๑ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤษภาคม 2564
48 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ใช้ในงานประปา) จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤษภาคม 2564
49 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทรายขาว หมู่ที่ ๒ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2564
50 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเจริญการ ๑ หมู่ที่ ๓ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤษภาคม 2564
51 จ้างเหมาโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านสี่เจ้า หมู่ที่ ๖ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2564
52 จ้างเหมาโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านบางปอม หมู่ที่ ๕ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2564
53 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษาฯ) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 เมษายน 2564
54 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กอองช่าง ) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2564
55 ซื้อวัสดุกีฬา (ลูกฟุตบอล) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2564
56 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๓๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2564
57 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักงานปลัด) จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2564
58 จ้างจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายคลองงา หมู่ที่ ๕ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2564
59 จ้างจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปลายภี หมู่ที่ ๔ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2564
60 จ้างเหมาซ่อมแซมท่อระบายน้ำถนนสายคลองสี่ หมู่ที่ ๕ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2564
61 จ้างเหมาซ่อมแซมปั้มสูบน้ำ จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กุมภาพันธ์ 2564
62 จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมพื้นสะพานข้ามคลองบางปอม หมู่ที่ ๕ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กุมภาพันธ์ 2564
63 จ้างเหมาโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กุมภาพันธ์ 2564
64 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ปรับปรุงด้วยยางธรรมชาติ บ้านเชี่ยวหลอด-บ้านตีนเป็ด หมู่ที่ 5-2 ตำบลลำภี จำนวน 2 ช่วง งาน Pavement In - Place Recycling พื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,976 ตารางเมตร งาน Natural Rubber Modified Asphat Concrete  3 กุมภาพันธ์ 2564
65 จ้างจ้างเหมาออกแบบพร้อมจัดทำป้ายไวนิลการเปิดรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ จำนวน ๑๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กุมภาพันธ์ 2564
66 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2564
67 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓  26 มกราคม 2564
68 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2564
69 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบัสรับ-ส่งนักเรียน เป็นรถโดยสาร ชนิด 6 ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 26 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  8 มกราคม 2564
70 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ปรับปรุงด้วยยางธรรมชาติ บ้านเชี่ยวหลอด-บ้านตีนเป็ด หมู่ที่ 5-2 ตำบลลำภี จำนวน 2 ช่วง งาน Pavement In - Place Recycling พื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,976 ตารางเมตร งาน Natural Rubber Modified Asphat Concrete  7 มกราคม 2564
71 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ปรับปรุงด้วยยางธรรมชาติ บ้านเชี่ยวหลอด-บ้านตีนเป็ด หมู่ที่ 5-2 ตำบลลำภี จำนวน 2 ช่วง งาน Pavement In - Place Recycling พื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,976 ตารางเมตร งาน Natural Rubber Modified Asphat Concrete  7 มกราคม 2564
72 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบางตอใน หมู่ที่ ๓ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2564
73 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายป่าชุมชน หมู่ที่ ๔ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2564
74 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ปรับปรุงด้วยยางธรรมชาติ บ้านเชี่ยวหลอด-บ้านตีนเป็ด หมู่ที่ 5-2 ตำบลลำภี จำนวน 2 ช่วง งาน Pavement In - Place Recycling พื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,976 ตารางเมตร งาน Natural Rubber Modified Asphat Concrete  28 ธันวาคม 2563
75 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2563
76 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สป.) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ธันวาคม 2563
77 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องปริ้นท์) จำนวน ๓ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ธันวาคม 2563
78 ซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ (กองช่าง) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ธันวาคม 2563
79 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓  23 พฤศจิกายน 2563
80 จ้างเหมาซ่อมแซมการกัดเซาะคอสะพานข้ามคลองบางคลองใหญ่ หมู่ที่ ๕ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤศจิกายน 2563
81 จ้างเหมาโครงการประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลำภี ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2563
82 จ้างเหมาโครงการประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลลำภี ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2563
83 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบัสรับ-ส่งนักเรียน เป็นรถโดยสาร ชนิด 6 ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 26 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  12 พฤศจิกายน 2563
84 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบัสรับ-ส่งนักเรียน เป็นรถโดยสาร ชนิด 6 ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 26 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  12 พฤศจิกายน 2563
85 จ้างซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหายจากอุทกภัย จำนวน ๕ สายทาง ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤศจิกายน 2563
86 จ้างเหมาเวรยามที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำภี เพื่อรักษาความปลอดภัยและดูแลทรัพย์สิน ของทางราชการ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำภี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤศจิกายน 2563
87 จ้างเหมาเวรยามที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำภี เพื่อรักษาความปลอดภัยและดูแลทรัพย์สินของทางราชการ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำภี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤศจิกายน 2563
88 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา ฯ ) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ตุลาคม 2563
89 ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ปรับปรุงด้วยยางธรรมชาติ บ้านเชี่ยวหลอด-บ้านตีนเป็ด หมู่ที่ 5-2 ตำบลลำภี จำนวน 2 ช่วง งาน Pavement In - Place Recycling พื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,976 ตารางเมตร งาน Natural Rubber Modified Asphat Concrete พื้นที่รวมไม่น้อยกกว่า  7 ตุลาคม 2563
90 จ้างบรรจุถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ABC ขนาด ๑๕ ปอนด์ ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลลำภี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 ตุลาคม 2563
91 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงและต่อเติมโรงเรียนอนุบาลลำภี หมู่ที่ ๕ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กันยายน 2563
92 จ้างเหมาบริการรถโดยสารไม่ประจำทาง จำนวน ๑ คันๆ ละไม่น้อยกว่า ๔๕ ที่นั่ง พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง ตามโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.ลำภี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2563
93 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกไฮโดรลิคพร้อมกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๐๗๓ พังงา ) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2563
94 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายตีนเป็ด-ปลายบางหิน หมู่ที่ 3 บ้านช้างนอน ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2563
95 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงและซ่อมแซมระบบประหมู่บ้าน (ติดตั้งถังกรองสนิมเหล็กระบบประปาขุมตาโฉม) หมู่ที่ ๕ ตำบลลำภี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2563
96 จ้างเหมาโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบริเวณที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี หมู่ที่ ๕ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
97 ซื้อยางรถบัสรับ-ส่งนักเรียน พร้อมเปลี่ยน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
98 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑ รายการ  11 กันยายน 2563
99 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓  26 สิงหาคม 2563
100 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2563
101 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓  26 สิงหาคม 2563
102 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักงานปลัด) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2563
103 ซื้อสื่อพัฒนาการสำหรับเด็ก เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนอนุบาล ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2563
104 จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายปลายภี หมู่ที่ ๔ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 สิงหาคม 2563
105 จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายปลายภี หมู่ที่ 4 ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 สิงหาคม 2563
106 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2563
107 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษาฯ) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2563
108 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักงานปลัด) จำนวน ๒๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2563
109 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษาฯ) จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2563
110 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๓๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 สิงหาคม 2563
111 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กรกฎาคม 2563
112 จ้างเหมาซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี และโรงเรียนอนุบาลลำภี หมู่ที่ ๕ ตำบลลำภี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กรกฎาคม 2563
113 ซื้อเครื่องเสียงแบบพกพาพร้อมไมโครโฟน จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2563
114 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2563
115 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2563
116 เหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกไฮโดรลิคพร้อมกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๐๗๓ พังงา ) จำนวน ๓ รายการ  29  มิถุนายน  2563
117 จ้างเหมาโครงการประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลำภี ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2563
118 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลลำภี จำนวน ๓๑ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2563
119 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ใช้ในงานประปา) จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2563
120 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2563
121 จ้างจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุกสายทำนบดินคลองห้าง หมู่ที่ ๗ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มิถุนายน  2563
122 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2563
123 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์ ยี่ห้อ Samsung Proxpress รุ่น M๔๐๗๐FR) จำนวน ๓ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2563
124 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ปรับปรุงด้วยยางธรรมชาติ) โดยวิธี PAVEMENTIN-PLACE RECYCLING หมู่ที่ ๕-๒ บ้านเชี่ยวหลอด-บ้านตีนเป็ด ตำบลลำภี จำนวน ๒ ช่วง พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๔,๐๘๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส  15 พฤษภาคม 2563
125 จ้างเหมาถ่ายเอกสารคู่มือการฝึกอบรม (ถ่ายเอกสารแบบหน้า-หลัง จำนวน 144 หน้า) พร้อมเข้าเล่มแบบสันกระดูกงู จำนวน ๕๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤษภาคม 2563
126 ซื้อเครื่องอุปโภค-อุปโภค (ถุงยังชีพ) จำนวน ๓๗๓ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2563
127 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ปรับปรุงด้วยยางธรรมชาติ) โดยวิธี PAVEMENTIN-PLACE RECYCLING หมู่ที่ ๕-๒ บ้านเชี่ยวหลอด-บ้านตีนเป็ด ตำบลลำภี จำนวน ๒ ช่วง พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๔,๐๘๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส  27 เมษายน 2563
128 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ปรับปรุงด้วยยางธรรมชาติ) โดยวิธี PAVEMENTIN-PLACE RECYCLING หมู่ที่ ๕-๒ บ้านเชี่ยวหลอด-บ้านตีนเป็ด ตำบลลำภี จำนวน ๒ ช่วง พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๔,๐๘๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส  24 เมษายน 2563
129 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 เมษายน 2563
130 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ปรับปรุงด้วยยางธรรมชาติ) โดยวิธี PAVEMENTIN-PLACE RECYCLING หมู่ที่ ๕-๒ บ้านเชี่ยวหลอด-บ้านตีนเป็ด ตำบลลำภี จำนวน ๒ ช่วง พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๔,๐๘๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส  23 เมษายน 2563
131 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 เมษายน 2563
132 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนสายเกาะต้นยวน หมู่ที่ 2 ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 เมษายน 2563
133 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา ฯ) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2563
134 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเส้นทางท่องเที่ยว ถนนสายบางปรุ - น้ำตกช้างนอน หมู่ที่ ๓ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9 เมษายน 2563
135 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 เมษายน 2563
136 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 เมษายน 2563
137 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะพับอเนกประสงค์ หน้าโฟเมก้า ขาเหล็กชุบโครเมี่ยม) จำนวน ๒๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2563
138 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ปรับปรุงด้วยยางธรรมชาติ) โดยวิธี PAVEMENTIN-PLACE RECYCLING หมู่ที่ ๕-๒ บ้านเชี่ยวหลอด-บ้านตีนเป็ด ตำบลลำภี จำนวน ๒ ช่วง พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๔,๐๘๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส  1 เมษายน 2563
139 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ปรับปรุงด้วยยางธรรมชาติ) โดยวิธี PAVEMENTIN-PLACE RECYCLING หมู่ที่ ๕-๒ บ้านเชี่ยวหลอด-บ้านตีนเป็ด ตำบลลำภี จำนวน ๒ ช่วง พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๔,๐๘๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส  31 มีนาคม 2563
140 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ปรับปรุงด้วยยางธรรมชาติ) โดยวิธี PAVEMENTIN-PLACE RECYCLING หมู่ที่ ๕-๒ บ้านเชี่ยวหลอด-บ้านตีนเป็ด ตำบลลำภี จำนวน ๒ ช่วง พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๔,๐๘๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส  31 มีนาคม 2563
141 จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนสายร่วมใจ หมู่ที่ ๗ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2563
142 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ปรับปรุงด้วยยางธรรมชาติ) โดยวิธี PAVEMENTIN-PLACE RECYCLING หมู่ที่ 5-2 บ้านเชี่ยวหลอด-บ้านตีนเป็ด ตำบลลำภี จำนวน 2 ช่วง พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 14,080 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส  27 มีนาคม 2563
143 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ปรับปรุงด้วยยางธรรมชาติ) โดยวิธี PAVEMENTIN-PLACE RECYCLING หมู่ที่ 5-2 บ้านเชี่ยวหลอด-บ้านตีนเป็ด ตำบลลำภี จำนวน 2 ช่วง พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 14,080 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส  27 มีนาคม 2563
144 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเส้นทางท่องเที่ยว ถนนสายบางปรุ - น้ำตกช้างนอน หมู่ที่ ๓ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 มีนาคม 2563
145 โครงการปรับปรุงเส้นทางท่องเที่ยว ถนนสายบางปรุ ? น้ำตกช้างนอน หมู่ที่ ๓ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา  24 มีนาคม 2563
146 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเส้นทางท่องเที่ยว ถนนสายบางปรุ - น้ำตกช้างนอน หมู่ที่ ๓ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 มีนาคม 2563
147 ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ จำนวน ๖ รายการ ตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2563
148 จ้างเหมาโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มีนาคม 2563
149 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเกาะต้นยวน หมู่ที่ ๒ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2563
150 จ้างเหมาโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2563
151 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบางอ้อย หมู่ที่ ๑ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2563
152 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (ปั้มสูบน้ำแบบจุ่มใต้น้ำ (Submersibie) ขนาด ๒ แรงม้า ๒๒๐ โวลท์ ) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มีนาคม 2563
153 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มีนาคม 2563
154 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ใช้ในงานประปา) จำนวน ๔๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มีนาคม 2563
155 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข - ๒๓๖๘ พังงา ) จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มีนาคม 2563
156 ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ จำนวน ๙ รายการ เพื่อใช้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง จึงขออนุมัติจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ ดังกล่าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มีนาคม 2563
157 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2563
158 ซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติไฟเบอร์กลาส (โครงการติดตั้งป้ายซุ้มเฉลิมพระเกียรติ) พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2563
159 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายสี่เจ้า-บางปอม หมู่ที่ ๖ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2563
160 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2563
161 จ้างเหมาติดตั้งฟิล์มกรองแสงเต็มบาน (รถบรรทุกเครนไฮโดรลิคพร้อมกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๐๗๓ พังงา) จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2563
162 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค-๕๓๒๔ พังงา ) จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2563
163 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค - ๕๓๒๔ พังงา) จำนวน ๔ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2563
164 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2563
165 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ( ยางรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข-๒๓๖๘ พังงา) จำนวน ๔ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2563
166 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกสายชลประทาน หมู่ที่ ๑ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กุมภาพันธ์ 2563
167 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบางไม้พุก หมู่ที่ ๑ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กุมภาพันธ์ 2563
168 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กุมภาพันธ์ 2563
169 จ้างเหมาโครงการขยายท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กุมภาพันธ์ 2563
170 โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ปรับปรุงด้วยยางธรรมชาติ) โดยวิธี PAVEMENTIN-PLACE RECYCLING หมู่ที่ ๕-๒ บ้านเชี่ยวหลอด-บ้านตีนเป็ด ตำบลลำภี จำนวน ๒ ช่วง พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๔,๐๘๐ ตารางเมตร  4 กุมภาพันธ์ 2563
171 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน โดยวิธีคัดเลือก  4 กุมภาพันธ์ 2563
172 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561  4 กุมภาพันธ์ 2563
173 โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณที่ทำการ อบต. ลำภี  4 กุมภาพันธ์ 2563
174 สื่อพร้อมอุปกรณ์เพื่อพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนอนุบาลลำภี  4 กุมภาพันธ์ 2563
175 โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ปรับปรุงด้วยยางธรรมชาติ) โดยวิธี PAVEMENTIN-PLACE RECYCLING หมู่ที่ ๕-๒ บ้านเชี่ยวหลอด-บ้านตีนเป็ด ตำบลลำภี จำนวน ๒ ช่วง พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๔,๐๘๐ ตารางเมตร  4 กุมภาพันธ์ 2563
176 ซื้อวัสดุกีฬา (ลูกฟุตบอลและตาข่ายประตูฟุตบอล) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มกราคม 2563
177 ซื้อโทรทัศน์แอลอีดี แบบ Smart TV ขนาด ๕๕ นิ้ว พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มกราคม 2563
178 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองสี่ หมู่ที่ ๕ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มกราคม 2563
179 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๗ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มกราคม 2563
180 จ้างเหมาบริการรถโดยสาร ไม่ประจำทาง (รถตู้) หลังคาสูง จำนวน ๑ เที่ยว (ไป - กลับ) จำนวน ๓ คัน รวมที่นั่งไม่น้อยกว่า ๓๘ ที่นั่ง พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง ตามโครงการอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร อบต.ลำภี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2563
181 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องปริ้นท์) จำนวน ๓ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มกราคม 2563
182 จ้างเหมาโครงการตัดหญ้าไหล่ทางถนนลาดยางสายบ้านเชี่ยวหลอด-บ้านตีนเป็ด หมู่ที่ ๕-๒ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มกราคม 2563
183 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (งานกิจการประปา) จำนวน ๕๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2563
184 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2563
185 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปลายภี หมู่ที่ ๔ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2563
186 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์เลเซอร์) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2563
187 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักงานปลัด) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2563
188 ซื้อซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน จอขนาดไม่น้อยกว่า ๒๑ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มกราคม 2563
189 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแม่ปุก หมู่ที่ ๔ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ธันวาคม 2562
190 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายตีนเป็ด-ปลายบางหิน หมู่ที่ ๓ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ธันวาคม 2562
191 จ้างเหมาเป่าล้างบ่อบาดาลที่ตั้งระบบประปาวัดลาภี หมู่ที่ ๒ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ธันวาคม 2562
192 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนหินคลุกสายบางปอม-ทุ่งมะพร้าว หมู่ที่ 5 ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ธันวาคม 2562
193 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (ปั้มสูบน้ำแบบจุ่มใต้น้ำ (Submersibie) ขนาด ๑.๕ แรงม้า ๒๒๐ โวลท์ จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2562
194 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (งานปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ) จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2562
195 จ้างเหมาจัดทำเอกสารเผยแพร่กิจกรรม ผลการดำเนินงาน และข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงาน โดยจัดทำเป็นชุดปฏิทินแขวนแบบฉีก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๒,๐๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 ธันวาคม 2562
196 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมถนนหินคลุกสายปลายภี หมู่ที่ ๔ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ธันวาคม 2562
197 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๘๔-๕๙-๐๐๑๒) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤศจิกายน 2562
198 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (งานกิจการประปา) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤศจิกายน 2562
199 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤศจิกายน 2562
200 จัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒  20 พฤศจิกายน 2562
201 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา ฯ) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤศจิกายน 2562
202 จ้างเหมาซ่อมแซมระบบไฟฟ้าตู้ควบคุมปั้มสูบน้ำระบบประปาบริเวณหนองหลวงไข่ หมู่ที่ 7 และระบบประปาบ้านนางอรทัย หมู่ที่ 1 ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤศจิกายน 2562
203 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลลำภี ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ตุลาคม 2562
204 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนอนุบาลลำภี ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ตุลาคม 2562
205 จัดซื้อรถบัสรับ-ส่งนักเรียน ขนาด ๖ ตัน จำนวน ๑ คัน  10 ตุลาคม 2562
206 จ้างเหมาจัดทำคอลัมน์บทความขององค์การบริหารส่วนตำบลลำภี ในนิตยสาร SBL Magazine จังหวัดพังงา จำนวน 2 หน้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2562
207 จ้างเหมาโครงการขุดลอกฝายบ้านปลายคลองช้างนอน หมู่ที่ 3 ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ปริมาณงาน 1,610 ลบ.ม (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต. ลำภี กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2562
208 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงและต่อเติมที่ทำการ อบต.ลำภี ( งานติดตั้งเหล็กดัดประตู-หน้าต่าง) หมู่ที่ ๕ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กันยายน 2562
209 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี หมู่ที่ 5 ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กันยายน 2562
210 จ้างเหมาซ่อมแซมระบบไฟฟ้าตู้ควบคุมปั้มสูบน้ำระบบประปาบริเวณโรงเรียนวัดช้างนอน หมู่ที่ ๒ และระบบประปาเมรุวัดบกปุย หมู่ที่ ๑ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2562
211 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนหินคลุกและปรับปรุงท่อระบายน้ำ คสล. ถนนสายบางปรุ-ปลายคลอง ช่วง กม. 3+020 หมู่ที่ 3 ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2562
212 จ้างเหมาซ่อมแซมปั้มสูบน้ำ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2562
213 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กันยายน 2562
214 จ้างเหมาโครงการขุดลอกฝายคลองบกปุย หมู่ที่ ๑ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2562
215 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปลายคลอง-บางปรุ หมู่ที่ 3 ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2562
216 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกไฮโดรลิคพร้อมกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๐๗๓ พังงา ) จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2562
217 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2562
218 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษถ่ายเอกสาร) จำนวน ๑๐ ลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2562
219 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน ๓๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2562
220 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน จอขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2562
221 ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในงานกิจการประปา จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2562
222 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด เปิด-ปิด ๒ บาน) จำนวน ๒ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2562
223 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สป.) จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2562
224 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง ) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2562
225 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องปริ้นเตอร์) จำนวน ๓ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 สิงหาคม 2562
226 จ้างเหมาปรับปรุงไหล่ทางแก้ปัญหาการกัดเซาะ ถนนสายน้ำตกช้างนอน หมู่ที่ ๓ และถนนสายบางเตย หมู่ที่ ๗ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2562
227 จ้างเหมาซ่อมแซมระบบประปาสำนักงาน อบต.ลำภี และระบบประปาในสวน หมู่ที่ 5 ตำบลลำภี อำเภอท้่ยเหมือง ในตู้ควบคุมปั๊มสูบน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2562
228 จ้างเหมาซ่อมแซมระบบไฟฟ้าตู้ควบคุมปั้มสูบน้ำประปาสำนักงาน อบต.ลำภี และระบบประปาบ้านในสวน หมู่ที่ 5 ตำบลลำภี ตำบลลำภี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2562
229 ซื้อยางนอกรถบัสรับ-ส่งนักเรียน หมายเลขทะเบียน 40-0112 พังงา พร้อมเปลี่ยน จำนวน ๒ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2562
230 จ้างเหมาโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านขุมขุด หมู่ที่ 4 ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 สิงหาคม 2562
231 จ้างเหมาโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านตีนเป็ด หมู่ที่ 2 ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 สิงหาคม 2562
232 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 7 ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2562
233 จ้างงานซ่อมแซมการกัดเซาะคอสะพานและซ่อมแซมถนนหินคลุก ถนนสายปลายคลอง หมู่ที่ ๓ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา  23 กรกฎาคม 2562
234 จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกและท่อระบายน้ำ คสล. ถนนสายบางตอ หมู่ที่ ๓ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กรกฎาคม 2562
235 สื่อพร้อมอุปกรณ์เพื่อพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนอนุบาลลำภี  23 กรกฎาคม 2562
236 โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกและท่อระบายน้ำ คสล. ถนนสายบางตอ หมู่ที่ ๓ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา  23 กรกฎาคม 2562
237 จ้างซ่อมแซมการกัดเซาะคอสะพานและซ่อมแซมถนนหินคลุก ถนนสายปลายคลอง หมู่่ที่ ๓ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กรกฎาคม 2562
238 จ้างซ่อมแซมการกัดเซาะคอสะพานและซ่อมแซมถนนหินคลุก ถนนสายปลายคลอง หมู่่ที่ ๓ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2562
239 จ้างเหมาซ่อมแซมการกัดเซาะคอสะพานและซ่อมแซมถนนหินคลุก ถนนสายปลายคลอง หมู่ที่ ๓ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2562
240 ซื้อสื่อพัฒนาการสำหรับเด็ก เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนอนุบาลลำภี จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2562
241 ซื้อสื่อพร้อมอุปกรณ์เพื่อพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนอนุบาลลำภี จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2562
242 ซื้อสื่อพร้อมอุปกรณ์เพื่อพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนอนุบาลลำภี จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2562
243 งานซ่อมแซมการกัดเซาะคอสะพานและซ่อมแซมถนนหินคลุก ถนนสายปลายคลอง หมู่ที่ ๓ ตำบลลำภี อำเภอท้ยเหมือง จังหวัดพังงา  19 กรกฎาคม 2562
244 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบัสรับ-ส่งนักเรียน หมายเลขทะเบียน ๔๐-๐๑๑๒ พังงา ) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2562
245 ซื้อซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2562
246 ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (เพิ่มเติม)  4 กรกฎาคม 2562
247 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนนสายบางปรุ หมู่ที่ 7 ตำบลลำภี ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 850 เมตร รองพื้นทางด้วยหินกะสะหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ชั้นพื้นทางหินคลุกหนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,400 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต. ลำภ  2 กรกฎาคม 2562
248 ซื้อวัสดุก่อสร้างในงานประปา จำนวน ๔๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มิถุนายน  2562
249 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มิถุนายน  2562
250 จ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ถนนสายบางปรุ หมู่ที่ ๓ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2562
251 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำ คสล. ถนนสายน้ำตกช้างนอน หมู่ที่ ๓ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2562
252 ซื้อวัสดุก่อสร้างที่ใช้ในงานประปา จำนวน ๔๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2562
253 ซื้อซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5  มิถุนายน  2562
254 ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒  5  มิถุนายน  2562
255 ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒  31 พฤษภาคม 2562
256 ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2562
257 ซื้อวัดสุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ (สป.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2562
258 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์ ยี่ห้อ Samsung Proxpress รุ่น M4070FR หมายเลขครุภัณฑ์ สป. 484-58-0008 ) จำนวน ๓ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2562
259 ซื้อซื้อหมึก Samsung Proxpress รุ่น M4070FR จำนวน ๓ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤษภาคม 2562
260 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบางปอม-ในสวน หมู่ที่ ๕ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤษภาคม 2562
261 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์ ยี่ห้อ Samsung Proxpress รุ่น M4070FR หมายเลขครุภัณฑ์ สป. 484-58-0008 ) จำนวน ๓ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤษภาคม 2562
262 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบางอ้อย หมู่ที่ ๑ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤษภาคม 2562
263 จ้างโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลำภี จำนวน 39 คน ภาคเรียนที่ 1/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤษภาคม 2562
264 จ้างโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กองค์การบริหารส่วนตำบลลำภี จำนวนเด็ก 25 คน ภาคเรียนที่ 1/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤษภาคม 2562
265 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๗ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤษภาคม 2562
266 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤษภาคม 2562
267 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปลายคลอง-บางปรุ หมู่ที่ 3 ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤษภาคม 2562
268 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 7 ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤษภาคม 2562
269 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษาฯ) จำนวน ๒๔ รายกการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤษภาคม 2562
270 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2562
271 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะหมู่บูชา ) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2562
272 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตด่้วยยางธรรมชาติสายทางบ้านเชี่ยวหลอด-ตีนเป็ด ช่วง กม. 1+800 - 3+630 หมู่ที่ 5 - 2 ตำบลลำภี มีพื้นทีี่ไม่น้อยกว่า 14,640 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17 เมษายน 2562
273 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2562
274 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเจริญการ ๒ หมู่ที่ ๓ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2562
275 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องกรองน้ำ) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มีนาคม 2562
276 จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนที่ได้รับความเสียหายเป็นหลุมบ่อ หมู่ที่ ๔, ๕, ๖ และ หมู่ที่ ๗ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา จำนวน ๕ สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2562
ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Call Center : 0-2270-6400
E-mail : opm@cgd.go.th
จำนวนคนเข้าชมเว็บไซด์ 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี
สงวนลิขสิทธิ์ 2564 ผู้พัฒนาระบบ
 
   Copyright © 2019. . All rights reserved. Powered by STS Group.