ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้างล่าสุด (50 ลำดับ)

# หน่วยงาน รหัส ประเภท ประกาศ วันที่
1 โรงเรียนบ้านท่าอ่าง 1030020069 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะ จ้างซ่อมแซมและปรับปรุงโรงอาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ต.ค. 62
2 โรงพยาบาลสีคิ้ว 001088900 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะ ซื้อเวชภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ต.ค. 62
3 โรงพยาบาลเทพารักษ์ 002784100 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะ ซื้อวัสดุยา จำนวน 2 รายการ ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลเทพารักษ์ ตามแผนจัดซื้อวัสดุยา ปีงบประมาณ 2562 [303/711] โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ต.ค. 62
4 โรงพยาบาลเทพารักษ์ 002784100 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะ ซื้อวัสดุยา จำนวน 1 รายการ ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลเทพารักษ์ ตามแผนจัดซื้อวัสดุยา ปีงบประมาณ 2562 [303/710] โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ต.ค. 62
5 โรงพยาบาลเทพารักษ์ 002784100 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะ ซื้อวัสดุยา จำนวน 1 รายการ ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลเทพารักษ์ ตามแผนจัดซื้อวัสดุยา ปีงบประมาณ 2562 [303/697] โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ต.ค. 62
6 โรงพยาบาลเทพารักษ์ 002784100 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะ ซื้อวัสดุยา จำนวน 2 รายการ ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลเทพารักษ์ ตามแผนจัดซื้อวัสดุยา ปีงบประมาณ 2562 [303/701] โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ต.ค. 62
7 โรงพยาบาลเทพารักษ์ 002784100 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะ ซื้อวัสดุยา จำนวน ๒ รายการ ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลเทพารักษ์ ตามแผนจัดซื้อวัสดุยา ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ [๓๐๑/๗๕๙.๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ต.ค. 62
8 โรงพยาบาลเทพารักษ์ 002784100 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะ ซื้อวัสดุยา จำนวน ๓ รายการ ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลเทพารักษ์ ตามแผนจัดซื้อวัสดุยา ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ [๓๐๑/๘๙๑] โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ต.ค. 62
9 โรงพยาบาลแก้งสนามนาง 001089200 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การเเพทย์สำหรับงานเทคนิคการเเพทย์ประเภท สีย้อม Wrigth-Giemsa A 1ขวดเเละสีย้อม Wrigth-Giemsa B 1 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ต.ค. 62
10 องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง 6301507 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะ จ้างโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนกระเบื้อง-หนองหัวช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ต.ค. 62
11 องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง 6301507 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะ จ้างโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์งามหนองหญ้าขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ต.ค. 62
12 โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย 001105700 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะ ซื้อองค์การเภสัชกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ต.ค. 62
13 โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย 001105700 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะ ซื้อยาองค์การเภสัชกรรม จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ต.ค. 62
14 โรงพยาบาลแก้งสนามนาง 001089200 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะ ซื้อVITAMIN B COMPLEX จำนวน 20 ขวดMULTIVITAMIN TAB จำนวน 5 ขวดGLIPIZIDE 5 MG จำนวน 300 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ต.ค. 62
15 โรงเรียนเมืองจากวิทยา 1030070198 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะ ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองในการฝึกซ้อมและแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ต.ค. 62
16 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1430214800 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ ซื้อวัสดุของสถาบันวิจัยและพัฒนา 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ต.ค. 62
17 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1430214800 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ จ้างบำรุงดูแลรักษาลิฟต์โดยสารภายในมหาวิทยาลัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ต.ค. 62
18 โรงเรียนบ้านโคกสะอาดสามัคคี 1030060097 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะ ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ต.ค. 62
19 เทศบาลตำบลโคกกรวด 5300107 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ จ้างซ่อมระบบเบรกรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 83-8581 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ต.ค. 62
20 เทศบาลตำบลโคกกรวด 5300107 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ จ้างซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน ผค 7722 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ต.ค. 62
21 เทศบาลนครนครราชสีมา 3300101 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ต.ค. 62
22 โรงพยาบาลวังน้ำเขียว 001089400 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะ ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ต.ค. 62
23 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 001066600 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค จำนวน 128 รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ต.ค. 62
24 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 001066600 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ จำนวน ๙๐ ชิ้น ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ต.ค. 62
25 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 001066600 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ G-patch-๒ Large ๑๕ x ๒๐ cm. จำนวน ๓๐ ชิ้น ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ต.ค. 62
26 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 001066600 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ต.ค. 62
27 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 001066600 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ จ้างทำตรายาง จำนวน ๒ รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ต.ค. 62
28 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 001066600 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ยาทางการแพทย์ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจำนวน ๑ รายการ 18 ต.ค. 62
29 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 001066600 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ยาทางการแพทย์ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจำนวน ๑๐ รายการ 18 ต.ค. 62
30 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 001066600 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุการแพทย์ รายการไหมเย็บใยสังเคราะห์ชนิดเส้นเดี่ยวโพลี่อาไมด์ (Polyamide) จำนวน ๒๔๐ โหล ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 18 ต.ค. 62
31 โรงพยาบาลค่ายสุรนารี นครราชสีมา 001149200 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ ซื้อเวชภัณฑ์สำหรับผู้ป่วย เลขที่ จว.42-63 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ต.ค. 62
32 โรงพยาบาลค่ายสุรนารี นครราชสีมา 001149200 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ ซื้อเวชภัณฑ์สำหรับผู้ป่วย เลขที่ จว.41-63 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ต.ค. 62
33 โรงพยาบาลค่ายสุรนารี นครราชสีมา 001149200 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย เลขที่ จย.43-63 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ต.ค. 62
34 โรงพยาบาลค่ายสุรนารี นครราชสีมา 001149200 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย เลขที่ จย.40-63 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ต.ค. 62
35 โรงพยาบาลค่ายสุรนารี นครราชสีมา 001149200 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย เลขที่ จย.39-63 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ต.ค. 62
36 โรงพยาบาลค่ายสุรนารี นครราชสีมา 001149200 ร่างเอกสารประกวดราคา ประกวดราคาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย เลขที่ ชย.1-63 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 ต.ค. 62
37 โรงพยาบาลค่ายสุรนารี นครราชสีมา 001149200 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องตรวจมวลกระดูก 18 ต.ค. 62
38 โรงพยาบาลพิมาย 001088400 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ ซื้ออะไหล่ซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ต.ค. 62
39 โรงพยาบาลขามสะแกแสง 001088000 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 18 ต.ค. 62
40 โรงพยาบาลขามสะแกแสง 001088000 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องสแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสาร 18 ต.ค. 62
41 โรงพยาบาลขามสะแกแสง 001088000 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างบริการบำรุงรักษาและล้างเครื่องปรับอากาศ 18 ต.ค. 62
42 โรงเรียนบ้านมาบมะค่า 1030010072 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการก่อสร้าง สปช.104/26 อาคารเรียน 4 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 ต.ค. 62
43 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 1430501700 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ ประกวดราคาเช่าระบบห้องประชุม เพื่อรองรับการประชุมแบบ e-meeting จำนวน 93 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 ต.ค. 62
44 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 1430501700 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ ประกวดราคาซื้อตู้เก็บตัวอย่างอุณหภูมิ -80 องศาเซลเซียส จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 ต.ค. 62
45 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 1430501700 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ จ้างทำบูธนิทรรศการงานวิจัย จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ต.ค. 62
46 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 1430501700 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุระบบโยธาสถาปัตย์ จำนวน 8 รายการ 18 ต.ค. 62
47 โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) 3030200103 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง อาหารกลางวันนักเรียน 18 ต.ค. 62
48 โรงเรียนบ้านหนองกะทุ่ม 1030040142 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะ ซื้องานวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ต.ค. 62
49 เทศบาลตำบลชุมพวง 5301701 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ต.ค. 62
50 เทศบาลตำบลบ้านยาง 6302902 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบริการทำงานกองคลัง ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2562 18 ต.ค. 62